Regulamin

Ulubione

0 produktów

Kategorie

Sklep Internetowy bochnia.mebleniemieckie.pl, działający pod adresem http://bochnia.mebleniemieckie.pl prowadzony w ramach działalności gospodarczej pod firmą BGM S.C. ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 868-184-74-56, REGON: 120345051), zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

 

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl – rozumie się przez to działający pod adresem http://bochnia.mebleniemieckie.pl sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedającego.
 2. Sprzedającym – rozumie się przez to Bogdana Karasia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BGM s.c. ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia (NIP: 868-184-74-56), telefon 664 005 693, e-mail bochnia@mebleniemieckie.pl.
 3. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, a mającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl.
 4. Kliencie będącym konsumentem – rozumie się przez to osobę fizyczną, będącą jednocześnie Klientem dokonującą ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Towarze – rozumie się przez to produkt prezentowany w Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl.
 6. Formularzu Rejestracyjnym – rozumie się przez to elektroniczny formularz, dostępny pod adresem http://www.bochnia.mebleniemieckie.pl/, za pomocą którego Klient może dokonać rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta.
 7. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl, za pomocą której Klient może m.in. zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienia, dokonać zmiany Hasła, przeglądać historię zamówień. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest Hasłem i Loginem określanymi przez Klienta.
 8. Umowie sprzedaży – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl.
 9. Dniu roboczym – rozumie się przez to poniedziałek do piątku.

 

§ 2

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl, w szczególności składania zamówień na Towary dostępne w  Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl to:
 1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 2. Dostęp do poczty elektronicznej
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0. i wyższej
 4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
 5. Włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 1. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl oraz znajdujących się w nim informacji do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu oraz innej działalności uciążliwej dla pozostałych Klientów, prowadzenie na stronach Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez wyraźnej uprzedniej zgody Sprzedającego; zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Wszystkie Towary to produkty nowe, nie używane, dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone w Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu ich identyfikacji.
 4. Informacje o Towarach, prezentowane w Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 3

REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając co najmniej następujące informacje:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. hasło,
 4. adres do doręczeń (kod pocztowy oraz miejscowość),
 5. numer telefonu.

W trakcie rejestracji za pomocą Formularza Rejestracyjnego Klient może podać również dodatkowe informacje, w szczególności:

 1. dane firmy,
 2. NIP.

Dokonując rejestracji Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl.

 1. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta za pomocą, którego może składać zamówienia na Towary. Poprzez dokonanie rejestracji dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem a Sprzedającym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną obejmujących utworzenie i utrzymywanie przez Sprzedającego na rzecz Klienta Indywidualnego Profilu Klienta.
 2. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia indywidualnego Profilu Klienta, Klient powinien przesłać na adres e-mail info@bochnia.mebleniemieckie.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta (na ten sam adres należy wysyłać ewentualne reklamacje związane z korzystaniem z Formularza Rejestracyjnego, Indywidualnego Profilu Klienta). Składając prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta, należy podać co najmniej: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Celem potwierdzenia zamiaru usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta, Sprzedający podejmie kontakt telefoniczny. W trakcie rozmowy telefonicznej, Sprzedający może celem dodatkowej weryfikacji danych Klienta zapytać o szczegółowe parametry Indywidualnego Profilu Klienta. Usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta nastąpi niezwłocznie po potwierdzeniu oświadczenia woli przez Klienta w powyższym trybie.

 

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedający zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania z ważnych przyczyn działania Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. O każdorazowym przypadku chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl, informuje się na stronie http://www.bochnia.mebleniemieckie.pl/.
 2. Do składania zamówień na Towary uprawnieni są:
  1. Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,
  2. Klienci nie zarejestrowani, tj. nie posiadający Indywidualnego Profilu Klienta.
 3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie opcji odebrania przez Klienta Towaru w punkcie sprzedaży /dostarczenia przesyłki z Towarem do miejsca wskazanego przez Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „płacę”. Naciśnięcie na przycisk „płacę” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.
 4. Klient nie zarejestrowany składa zamówienie poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, a następnie podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl, wybranie form płatności oraz opcji odebrania przez Klienta Towaru w punkcie sprzedaży /dostarczenia przesyłki z Towarem do miejsca wskazanego przez Klienta, a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „płacę”. Naciśnięcie na przycisk „płacę” kończy procedurę składania zamówienia, co powoduje między innymi brak możliwości modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru. Podanie danych, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w Formularzu Rejestracyjnym dostępnym na Stronie Internetowej bochnia.mebleniemieckie.pl, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl prowadzi do utworzenia Indywidualnego Profilu Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu. Klient jest zobowiązany podać prawdziwe dane.
 5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi stanowcze oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym, a zatem stanowi ofertę adresowaną do Sprzedającego.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedający nawiąże telefoniczny lub mailowy kontakt z Klientem w celu m.in. poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez Sprzedającego z Klientem w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia dojdzie do automatycznego anulowania złożonego zamówienia. Sprzedający podejmie co najmniej 3 próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poinformowania o przyjęciu zamówienia do realizacji albo poinformowania o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy:
  1. zamówiony Towar nie jest dostępny; w tym a) Sprzedający nie miał możliwości pozyskania go od swojego dostawcy, b) ten sam Towar udostępniony był w ramach zaproszenia do składania ofert w Sklepie internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl oraz oferowany był w sklepie stacjonarnym Sprzedającego (dotyczy to nielicznych Towarów udostępnianych w Sklepie internetowym bochnia.mebleniemieckie.pl) i po dniu złożenia przez Klienta zamówienia a przed poinformowaniem Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji albo o odmowie przyjęcia do realizacji został sprzedany osobie trzeciej – kupującemu w ramach sklepu stacjonarnego;
  2. realizacja zamówienia nie jest możliwa ze względu na awarię Sklepu  Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl;
  3. dane podane przez Klienta są nieprawdziwe;
  4. miejsce podane przez Klienta jako miejsce dostawy Towaru jest położone za granicą.
 9. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Sprzedający poda przyczynę odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w formie elektronicznej albo telefonicznie, a na żądanie Klienta przekaże dowody potwierdzające zaistnienie tej przyczyny.
 10. Ust. 8 i 9 stosuje się jedynie do Klienta będącego konsumentem; w przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem odmowa przyjęcia zamówienia do realizacji może nastąpić na zasadzie swobodnego uznania Sprzedającego, a Sprzedający nie jest zobowiązany do podawania przyczyny odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji Sprzedający jednocześnie przekazuje Klientowi dane niezbędne do wykonania przez Klienta przelewu. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru Towaru objętego zamówieniem.
 12. Po zakończeniu całej procedury zamówienia w historii zamówień Indywidualnego Profilu Klienta generowany jest dokument zawierający:
 1. dane Sprzedającego, o których mowa w § 1 ust. 2 tego Regulaminu,
 2. główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia,
 3. informacje o cenie lub wysokości wynagrodzenia obejmującego wszystkie składniki, w szczególności cła i podatki (w tym podatek VAT),
 4. informacje o wszystkich kosztach, terminach oraz sposobie dostawy.

 

§ 5

ZAWARCIE UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Klientowi, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy sprzedaży i skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Sprzedającego określonej w zamówieniu ceny wraz z podatkami i innymi kosztami przedstawionymi Klientowi przed złożeniem zamówienia.

 

§ 6

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatki, w tym podatek VAT.
 2. Informacja o cenie Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta informacji od Sprzedającego, iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji w trybie, określonym w § 4 Regulaminu.
 3. Koszt wysyłki towaru uzależniony jest od gabarytów oraz wagi zamówionych mebli. Aby poznać koszt wysyłki zamówionych mebli prosimy dodać towar do koszyka co nie jest równoznaczne z zakupem a pozwoli określić koszty wysyłki.

 

§ 7

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówione Towary, w tym płatność obejmująca cenę i ewentualne koszty dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta następuje przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego. Sprzedający jest zobowiązany spełnić świadczenie po uprzedniej zapłacie przez Klienta całej ceny i ewentualnych kosztów dostarczenia Towaru.
 2. W przypadku zwłaszcza Klientów dokonujących zakupów w ilościach hurtowych Sprzedawca dopuszcza indywidualne ustalenie terminu oraz formy płatności.
 3. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

 

§ 8

DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ODBIÓR ZAMÓWIONEGO PRZEDMIOTU PRZEZ KLIENTA

 1. Jeśli Klient w ramach zamówienia wybrał opcję dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, to dostawa następuje w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, zawodowo trudniącego się dostarczaniem przesyłek, a mianowicie w przypadku przesyłek wielkogabarytowych firmą kurierską ROHLIG SUUS z siedzibą w Warszawie, JAS-FBG s.a. z siedzibą w Katowicach lub DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  chyba że co innego wyraźnie wskazano w toku procedury składania przez Klienta zamówienia. Wybrane towary o wadze do 30 kg wysyłane są firmą FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, do oddziałów Poczty Polskiej s.a. z siedzibą w Warszawie lub do paczkomatów InPost s.a. z siedzibą w Krakowie. Niezależnie od tego w ramach informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji Sprzedający może zaproponować transport danego Towaru realizowany bezpośrednio przez Sprzedającego – transport taki (z lub bez wniesienia Towaru) wyceniany jest indywidualnie i odbywa się w granicach miasta Krakowa lub Bochni; możliwy jest taki transport (bez wniesienia Towaru) także poza granicami miasta Krakowa lub Bochni; o szczegóły ewentualnej propozycji co do kosztów transportu realizowanego bezpośrednio przez Sprzedającego, w tym także kosztów wniesienia Towaru proszę pytać Sprzedającego podczas udzielania przez niego informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. Nadanie Towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 31 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 7; z ważnych przyczyn termin ten może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu nadania Towaru takiemu Klientowi). Ww. firmy kurierskie realizują dostawę Towaru w ciągu 48 godzin od nadania (dotyczy dni roboczych). W przypadku przedłużającego się czasu oczekiwania na przesyłkę prosimy o kontakt. Przy przesyłce kurierskiej obowiązuje regulamin firmy realizującej dostawę towaru. Warunki świadczenia usług krajowych dla poszczególnych przewoźników znajdują się na stronie internetowej:  
  1. JAS FBG: file:///C:/Users/Kamil%20MK24/Downloads/Regulamin-wiadczenia-Us-ug-Spedycji-Drobnicowej-i-Ca-opojazdowej-przez-JAS-FBG-S.A.-wa-ny-od-09.08.2018.pdf
  2. ROHLIG SUUS: https://www.suus.com/pub/AAAA_NOWA_WWW/Dokumenty_do_pobrania/SWU___Wydanie_3_ROHLIG_SUUS_Logistics.pdf
  3. DB Schenker: https://www.dbschenker.com/resource/blob/482060/12824e75050cdc5b8bce845fab3cd629/warunki-s-wiadczenia-usług-krajowych-schenker-sp-z--o-o-data.pdf
  4. FedEx Express: https://www.fedex.com/pl-pl/domestic-conditions-of-carriage.html
  5. DPD: https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/e638b3bdb6022b1f464e0b9fab963ae0.pdf
  6. Poczta Polska: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2014/01/REGULAMIN-POCZTEX-zal.-nr-1A.pdf
  7. InPost: https://inpost.pl/sites/default/files/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-24/7-przez-inpost-paczkomaty-sp-z-o-o-obowiazujacy-od-26-07-2018-2526.pdf
 1. Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami o wysyłce oraz ze szczegółowymi zasadami dostawy towaru dla poszczególnych przewoźników które znajdują się w zakładce Dostawa i odbiór oraz w regulaminach poszczególnych przewoźników. Klient poprzez akceptację adekwatnego Regulaminu potwierdza także, iż zapoznał się z ww. warunkami świadczenia usług krajowych JAS-FBG s.a. z siedzibą w Katowicach, ROOHLIG SUUS z siedzibą w Warszawie, DB Schenker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  FedEx Express Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poczty Polskiej s.a. z siedzibą w Warszawie lub InPost s.a. z siedzibą w Krakowie. Zwracamy uwagę, że dostarczenie Towaru nie obejmuje wniesienia tego Towaru bezpośrednio do lokalu Klienta, jeśli opakowanie w danej przesyłce z zawartością waży więcej niż 30 kg lub nie są spełnione inne parametry wskazane przez danego przewoźnika. Do dostawy w sobotę należy doliczyć 100 % ceny za dzień roboczy (przykład: cena za dostawę komody wynosi powiedzmy 50 zł brutto w dzień roboczy, a w sobotę cena za dostawę tej samej komody wyniesie w tym przykładzie 100 zł brutto).
 2. Wysyłka Towaru następuje na adres podany przez Klienta, przy czym jeżeli dotyczy to Klienta będącego konsumentem wskazany adres jest jednocześnie miejscem spełnienia świadczenia ze strony Sprzedającego. W przypadku podania wadliwego adresu przez Klienta, koszty wynikłe z podania tego wadliwego adresu ponosi Klient.
 3. W przypadku, gdy Klient nie wybrał opcji dostarczenia zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, Sprzedawca zobowiązany jest udostępnić Towar do odbioru przez Klienta najpóźniej do 7 dnia roboczego od dnia zapłaty, o której mowa w § 7 w punkcie odbioru wybranym przez Klienta w rozmowie telefonicznej lub w ramach kontaktu mailowego poprzedzających poinformowanie Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji (Klient ma do wyboru następujące punkty odbioru Towaru: a) ul. Wodociągowa 1, Bochnia, b) ulica Składowa 2, Kraków. Z ważnych przyczyn (w tym w szczególności w razie, gdy Towar nie jest dostępny w punkcie odbioru wybranym przez Klienta) ww. termin może ulec wydłużeniu o dalszych 7 dni roboczych, przy czym Sprzedający zobowiązany jest na żądanie Klienta będącego konsumentem podać te ważne przyczyny (w przypadku Klientów innych niż Klienci będącymi konsumentami nie jest konieczne, aby zaistniały ważne przyczyny oraz nie jest konieczne podawanie ewentualnych przyczyn wydłużenia terminu udostępnienia Towaru takiemu Klientowi).
 4. Odbierając przesyłkę, Klient będący konsumentem, ma prawo do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia. W przypadku, gdy Klient stwierdzi, że przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia i poinformuje o tym doręczającego, doręczający sporządzi Protokół Szkody. Niezależnie od tego, jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, doręczający ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
 5. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem, zobowiązany jest do sprawdzenia czy przesyłka nie doznała ubytku lub uszkodzenia, a w przypadku, gdy przesyłka doznała ubytku lub uszkodzenia zobowiązany jest do żądania sporządzenia przez doręczającego Protokołu Szkody określającego stan przesyłki i okoliczności powstania szkody bez którego reklamacje związane z uszkodzeniem towaru przez kuriera nie będą rozpatrywane.
 6. Kurier podejmuje 3 próby dostarczenia towaru pod wskazany adres po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W przypadku trzykrotnego nieodebrania przesyłki z przyczyn niezależnych od kuriera towar zostaje odesłany do nadawcy na zasadzie odstąpienia od umowy, a odbiorca ponosi koszt wysyłki do nadawcy.
 7. Towar [za wyjątkiem stołów, wybranych ław i ram łóżek] jest wysyłane w całości i nie wymagają żadnego montażu. Brak możliwości wniesienia towaru nie może być podstawą do reklamacji.
 8. W przypadku gdy zakupiony Towar będzie wysyłany z terenu innego kraju niż Polska, warunki dostawy towaru określone w niniejszym paragrafie pozostają takie same z zastrzeżeniem poniższych zmian. Koszt wysyłki tego samego towaru z terenu innego kraju może być wyższy niż koszt wysyłki z obszaru Polski. Informacja o wysyłce towaru z zagranicy oraz jej kosztach będzie dostępna przed zakupem towaru na zasadach określonych w § 6 pkt 3 zdanie 2. Nadanie towaru realizowane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie zasadniczo 4-7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, o której mowa w § 7 i może ulec przedłużeniu na zasadach określonych w § 8 pkt.2. Dostawa towaru z za granicy realizowana jest dwuetapowo: pierwszy etap obejmuje dostawę towaru do centrum logistycznego Sprzedającego na terenie Polski a drugi z centrum logistycznego do Klienta. Etap pierwszy może być realizowany przez inną, niewymienioną w § 8, firmę kurierską. Łączny czas realizacji dostawy Towaru, po jego nadaniu, wynosi 6 dni (dotyczy dni roboczych). W przypadku wysyłki Towaru z terenu innego kraju niż Polska nie ma możliwości dostarczenia go w sobotę.

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informacja dotycząca korzystania przez Klienta będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, lecz złożenie go przy wykorzystaniu tego formularza nie jest obowiązkowe. Uwzględniając charakter stosunku prawnego wiążącego strony brak jest sytuacji, które dawałyby podstawę do stosowania przepisu art. 38 ustawy o prawach konsumenta przewidującego sytuacje, gdy prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem oraz nie będą występować okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta.

 

§ 10

RĘKOJMIA. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Towar [za wyjątkiem stołów, wybranych ław i ram łóżek] jest wysyłany w całości i nie wymagają żadnego montażu. Brak możliwości wniesienia towaru nie może być podstawą do reklamacji.
 3. Klient będący konsumentem może wnieść reklamację w formie pisemnej, a także za pomocą poczty elektronicznej.  Wiadomość taka musi zawierać następujące informacje/kopie dokumentów:
 1. imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail Klienta,
 2. datę zamówienia i numer Towaru,
 3. określenie na czym polega wada,
 4. wskazanie daty stwierdzenia wady,
 5. oświadczenie lub żądanie Klienta w związku z zaistniałą wadą,
 6. datę i podpis Klienta,
 7. kopię faktury VAT lub paragonu dokumentujących Umowę sprzedaży,
 8. kopię Protokołu Szkody spisanego przez doręczyciela – w przypadku reklamacji związanych z wadami spowodowanymi w związku z dostarczeniem Towaru. W przypadku braku niniejszego Protokołu Szkody reklamacje związane z uszkodzeniem towaru przez kuriera nie będą rozpatrywane.
 1. Dane kontaktowe Sprzedającego do składania reklamacji:  adres: ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia lub adres e-mail info@bochnia.mebleniemieckie.pl. Sprzedający jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedającego wskazanej w § 9 ust. 3 Regulaminu, a jeżeli Sprzedający po przesłaniu reklamacji przez Klienta wskaże inne miejsce dostarczenia rzeczy – do tego miejsca.
 3. Sprzedający zaleca, aby Klient będący konsumentem w miarę możności skontaktował się ze Sprzedającym przed dostarczeniem Towaru w wykonaniu uprawnień przysługujących z Klientowi będącemu konsumentem z tytułu rękojmi – wszystko dla celów zapewnienia bezstresowego i bezproblemowego rozpatrzenia reklamacji Klienta będącego konsumentem.
 4. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem wyłączona jest w całości odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi, w szczególności dotyczy to wad powstałych w związku z dostarczeniem Towaru do takiego Klienta, wad ujawnionych po wydaniu Towaru takiemu Klientowi. W przypadku Klienta innego niż Klient będący konsumentem w razie dostarczania zamówionego Towaru do miejsca wskazanego przez takiego Klienta - na takiego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą z chwilą powierzenia Towaru przez Sprzedającego firmie kurierskiej.

 

§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Sprzedający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz innych przepisów informuje, że: (i) jest administratorem danych osobowych Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu; imię nazwisko i miejsce zamieszkania administratora danych są następujące: wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BGM sc ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia; (ii) w okresie obowiązywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu, a po ich zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów, jak też wykonania innych zadań przewidzianych w obowiązującym prawie (w tym rękojmia), Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji umów objętych niniejszym Regulaminem, gdy osoba, której dane dotyczą jest stroną tej umowy/umów oraz gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem ww. umowy/umów na żądanie osoby, której dane dotyczą; (iii) dla celów wykonania umów Sprzedający może udostępniać dane osobowe Klienta ww. firmie kurierskiej, o ile Klient wybrał opcję dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez klienta; (iv) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sprzedającego oraz do ich poprawiania – szczegóły reguluje ustawa o ochronie danych osobowych; (v) podanie danych jest dobrowolne; brak podania danych osobowych wskazanych przez Sprzedającego w toku procedury rejestracji, w toku zakładania Indywidualnego Profilu Klienta skutkuje brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego bochnia.mebleniemieckie.pl.
 2. Sprzedający jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych  – Sprzedający stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa służące ochronie danych podawanych przez Klienta przed nieupoważnionym dostępem do nich, nieautoryzowaną ich zmianą, czy też przed ich ujawnieniem osobom trzecim lub zniszczeniem. 
 3. Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych na podstawie Rozporządzenia 13 RODO dostępny w zakładce Polityka prywatności.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz innych ustaw, przy czym w odniesieniu do Klientów będących konsumentami m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konsumentów.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem będącym konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów prawa.
 3. Klient będący konsumentem ma m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (dane kontaktowe rzecznika na stronie: www.bip.malopolska.pl/spbochnia/Article/id,36093.html ) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl , Stowarzyszenie Konsumentów Polskich www.konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,2,1.html ). Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) informujemy, że konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem strony internetowej ODR, dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie ma statusu Klienta będącego konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu dla miejscowości Bochnia.

 

Załącznik 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

1.1 Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BGM s.c, ul. Wodociągowa 1, 32-700 Bochnia, e-mail info@bochnia.mebleniemieckie.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej http://www.bochnia.mebleniemieckie.pl/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

1.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedający zaleca, aby przed dokonaniem zwrotu Towaru porozumieć się ze Sprzedającym dla celów poinformowania Sprzedającego o konkretnym dniu i godzinie zwrotu Towaru. Dla zapewnienia braku zniszczenia lub uszkodzenia Towaru, Sprzedający niniejszym zaleca, aby Towar był zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak zniszczenia lub uszkodzenia Towaru; zaleca nadto, iż w miarę możliwości zwracany Towar powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

Przypomnienia o możliwości wystawienia opinii.
Współpracujemy z Rating Captain, narzędziem służącym do badania satysfakcji naszych klientów ze świadczonych przez nas usług/sprzedawanych produktów. W ramach współpracy będziemy prosili Cię o wypełnienie ankiety lub wystawienie nam lub naszym produktom/usługom recenzji. Dodatkowo narzędzie Rating Captain przetwarza dane dotyczące Twojej aktywności w naszym serwisie (odwiedzane podstrony, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług/oglądane produkty), informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce, w tym jego lokalizację. Zawarliśmy z Rating Captain stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zaznaczamy, że Twoje dane nie będą profilowane przy wykorzystaniu narzędzia Rating Captain. Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy wskazany w punkcie Nasze dane kontaktowe i Państwa prawa.